ویژگی و قابلیت های چشمی وزنی پارادوکس (PARADOX DG85)